Новини

Михальчевська Галина Павлівна.

   Одне з важливих місць у ритмічній роботі Ковельського МТМО займає централізована бухгалтерія, яку очолює головний бухгалтер Михальчевська Галина Павлівна.

   

 

 

 

 

 

   Централізована бухгалтерія діє як самостійний структурний підрозділ медоб’єднання для ведення обліку виконання кошторисів доходів і видатків установ, що утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету. В своїй діяльності керується Конституцією, Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996 від 16.07.1999р., Бюджетним кодексом України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну та Державного Казначейства України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами головного лікаря, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність установи, а також Положенням про централізовану бухгалтерію Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.

Централізована бухгалтерія обслуговує лікувально-профілактичні заклади міста Ковеля та Ковельського району.

 

Основними завданнями є:

1. ведення бухгалтерського обліку  фінансово-господарської діяльності та складення звітності;

2. відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3. своєчасне нарахування і виплата у встановлені строки заробітної плати працівникам лікувально-профілактичних закладів, а також правильне утримання податків та своєчасне їх перерахування.

4.  забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному  обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

5.  забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

6.   запобігання     виникненню     негативних      явищ      у фінансово-господарській   діяльності,   виявлення   і  мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

 

Централізована бухгалтерія відповідно до покладених на неї завдань:

1)      веде   бухгалтерський  облік  відповідно  до  національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

2) здійснює поточний контроль за:

- дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів  відповідно  до  взятих  бюджетних зобов'язань;

- правильністю зарахування та використання власних надходжень установи;

3) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

4) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

5) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

 

Централізована бухгалтерія має право:

1. Представляти бюджетну установу в установленому  порядку  з питань,  що  відносяться  до компетенції бухгалтерської служби,  в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно  від  форми власності.

2. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до бухгалтерської служби структурними підрозділами бюджетної установи первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

3. Брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться органами виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції.

Бухгалтерія1

Бухгалтерія2

Бухгалтерія3